De verschillende soorten obligaties

Er bestaan vele soorten obligaties.

Men kan obligaties rangschikken naargelang de kwaliteit van de uitgever:

  • Staatsobligaties of overheidsobligaties: het betreft hier obligaties uitgegeven door de Staat om haar uitgaven te financieren. De meest bekende obligaties in deze categorie zijn de “OLO” (Obligation Lineaire – Lineaire Obligatie) in België, de” OAT” (Obligation assimilable du Trésor) in Frankrijk, de “Bund”  (Bundesanleihen) in Duitsland, de “Gilts” in het Verenigd Koninkrijk en de “Treasury Bonds” in de Verenigde Staten. Dit type obligaties uitgegeven door de Staat genieten een zekere geloofwaardigheid, dit wil zeggen dat ze de belegger een zekere garantie bieden op terugbetaling.
  • Obligaties uitgegeven door een private vennootschap of door een vereniging: deze worden ook “Corporate Bonds” genoemd. De kwaliteit ervan hangt af van de financiële gezondheid van de uitgevende onderneming. Over het algemeen bieden deze obligaties een rentevoet die aantrekkelijker is dan deze geboden door Staatsobligaties, dit omdat het hieraan verbonden risico hoger is.
  • Obligaties uitgegeven door een vennootschap in de publieke sector, een openbaar bestuur of een lokale overheid. Deze categorie wordt omschreven als obligaties uitgegeven door de publieke sector. De zekerheid tot terugbetaling wordt voor dit soort obligaties lager ingeschat dat voor de Staatsobligaties. De kwaliteit van de obligaties in deze categorie kan sterk variëren.

Obligaties kunnen ook ingedeeld worden naargelang de betalingsmodaliteiten van de rente:

  • Obligaties met een vaste rentevoet zijn de meest voorkomende. Een obligatie met een vaste rentevoet keert een interest (of coupon) uit die vastligt bij de uitgifte van de obligatie. De periodiciteit van de uitkering ligt eveneens vast bij de aanvang en heel vaak betreft het een jaarlijkse uitkering gedurende de hele looptijd van de obligatie.
  • Obligaties met een variabele rentevoet hebben een renteuitkering die niet vast is maar geïndexeerd wordt op een korte termijn markt rente zoals bijvoorbeeld de EURIBOR of de LIBOR vermeerderd met een vaste rentevoet. Het merendeel van de obligaties met een variabele rentevoet worden beschouwd als minder risicovol. Hoe langer de looptijd echter, hoe groter het risico.
  • Inflatie gelinkte obligaties: bij dit type obligaties worden de hoofdsom en de rentevoet gelinkt aan de inflatieschommelingen. De rentevoet is over het algemeen lager dan deze voor obligaties met een vaste rentevoet  over eenzelfde looptijd. De coupon wordt regelmatig geëvalueerd teneinde  ervoor te zorgen dat de waarde ervan gelijk blijft aan deze bij de uitgifte. Dit type obligaties laat de belegger toe de koopkracht van de tegenwaarde van zijn investering te beschermen.
  • Obligaties met een zero coupon: dit type obligaties keert geen coupon uit gedurende de looptijd. De renteuitkeringen worden gekapitaliseerd en integraal uitgekeerd op de eindvervaldag van de obligatie. De belegger kan aldus de opbrengst van zijn investering automatisch herbeleggen om zijn uitgaven op een latere datum te financieren.

Verder worden ook obligaties uitgegeven met specifieke modaliteiten. In deze categorie vinden we bijvoorbeeld de converteerbare obligaties terug.

Converteerbare obligaties zijn obligaties met een vast rentevoet die, naar keuze van de belegger, kunnen geconverteerd of terugbetaald worden in aandelen van de uitgevende instelling. De prijs (het aantal aandelen) waartegen de obligatie kan geconverteerd worden, ligt vast bij de uitgifte. Deze prijs zal hoger zijn dan de marktwaarde van de aandelen op het ogenblik van de uitgifte maar biedt een potentiële meerwaarde bij een stijging van het aandeel.

Live.euronext.com - Markets Brussels

Live.euronext.com - Markets Brussels

Discover our new Live Market website

 

LIVE.EURONEXT.COM