Obligaties

Een obligatie is een roerende waarde die een lange termijn schuldbewijs vertegenwoordigd ten aanzien van een overheidsinstantie, een lokale overheid of een vennootschap. Er bestaan verschillende soorten obligaties die allen één gemeenschappelijk kenmerk vertonen: de uitkering van een rente (of “coupon”) als vergoeding voor de lening verstrekt door de belegger.

Wanneer u een obligatie koopt, dan ontleent u geld aan de uitgever van de obligatie, zijnde een overheidsinstantie, een lokale overheid of een vennootschap. De obligatie specifieert het ontleende bedrag, de rente, de periodiciteit van de uitkering van de rente en de datum waarop de hoofdsom van de lening moet terugbetaald worden (de afloopdatum of de eindvervaldag).

Bij wijze van voorbeeld vertoont een obligatie van € 10 000 8% 2021 volgende kenmerken:

  • 8% jaarlijkse rente
  • De renteuitkeringen gebeuren jaarlijks.
  • De obligatie komt op eindvervaldag in 2021, het ogenblik waarop u als belegger de hoofdsom terugkrijgt.

Een obligatie kenmerkt zich door:

Het nominaal bedrag of de hoofdsom: dit is het bedrag van de lening waarop de rente wordt berekend. Dit bedrag dient ook als basis voor de terugbetaling op de eindvervaldag.

 De coupon of de nominale rentevoet: dit is de vergoeding verschuldigd door de uitgever aan de houder van de obligatie. Deze rentevoet kan vast of variabel zijn naargelang het type obligatie. De startdatum voor de berekening van de rentevergoeding is de aanvangsdatum van de obligatie.

De looptijd of de eindvervaldatum: op de eindvervaldatum moet de uitgever de totale terugbetalingsprijs van de obligatie terugbetalen, zijnde de hoofdsom eventueel vermeerderd met een terugbetalingspremie.

De terugbetalingsmodaliteiten: de voorwaarden waartegen de obligatie wordt terugbetaald, bijvoorbeeld via éénmalige of periodieke terugbetalingen.

Heel wat particuliere beleggers kiezen te beleggen in obligaties wanneer zij zoeken naar een bron van inkomsten met de garantie tot behoud van hun kapitaal. Een obligatie moet door de uitgever terugbetaald worden. Deze laatste moet in ruil hiervoor de renteuitkeringen betalen.

Door rating agentschappen als Moody’s, Standard & Poor’s (S&P) of Fitch worden aan obligaties een kwaliteitsindicatie toegekend. Als de uitgevende overheid of het uitgevende bedrijf weinig solvabel wordt geacht, dan zal over het algemeen de geboden rentevergoeding hoger liggen dan voor een minder risicovolle obligatie.

Er bestaat echter steeds een relatief risico op verlies indien u de obligatie voor de eindvervaldatum op de financiële markten wilt verkopen. In dat geval, verkoopt u uw obligatie via de secundaire markt en dit tegen de marktvoorwaarden op dat ogenblik. Rekening houdend met de rentevoet, kan de koers van de obligatie lager zijn dan bij de uitgifte. U verliest in dat geval bovendien de som van de renteuitkeringen tot aan de eindvervaldag.

Live.euronext.com - Markets Brussels

Live.euronext.com - Markets Brussels

Discover our new Live Market website

 

LIVE.EURONEXT.COM

De verschillende soorten obligaties

Er zijn verschillende soorten obligaties met elk hun eigen kenmerken.

Leer meer over kredietbeoordeling

Alvorens te beleggen in obligaties is het belangrijk te begrijpen hoe de kwaliteit van een obligatie wordt beoordeelt en welke de rol van de kredietbeoordelaars hierin is.

Hoe kiest u een obligatie?

De keuze voor een obligatie hangt af van uw risicoprofiel en uw beleggingsdoelstellingen.

Waarom kiezen beleggers voor obligaties?

Welke zijn de voor-en nadelen van het beleggen in obligaties?